HLEDEJ V DATABÁZI
hledání v systému DNEP
ZADEJ DO DATABÁZE
vložení nového záznamu do systému DNEP

HELP DATABÁZOVÉHO PROGRAMU DNEP - PRO ČESKOU VERZI

1. PŘÍSTUP PRO PRACOVNÍKY ČVUT NA ZADÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ

2. DATABÁZE NABÍDEK
Zadávání nabídky
Závěrečné procedury zadávání nabídky
Vyhledávání nabídky

3. DATABÁZE EXPERTŮ
Zadávání experta
Závěrečné procedury zadávání experta
Vyhledávání experta

4. DATABÁZE PŘÍSTROJŮ
Zadávání zařízení
Závěrečné procedury zadávání zařízení
Vyhledávání zařízení

5. PROBLÉMY ? - KONTAKTY !


1. PŘÍSTUP PRO PRACOVNÍKY ČVUT NA ZADÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ DO DNEP
Zadávání záznamů do všech třech databází v české a v anglické verzi je umožněno jen pracovníkům ČVUT, nikoliv studentům nebo externím zájemcům. Postup je následující:
2. DATABÁZE NABÍDEK
Zadávání nabídky:
Poznámka: Rubriky označené * je nutno vyplnit povinně. Číslování rubrik na formuláři se shoduje s číslováním následujících odstavců.
 1. Český název (1A) i jeho anglický překlad (1B) by oba měly stručně vystihovat náplň nabídky tak, aby se zájemce snadno orientoval v seznamu nabídek. V anglickém překladu názvu dodržujte pravidlo, že slova začínají velkým písmenem, s výjimkou spojek, předložek apod.
 2. Typ svojí nabídky vyberte z roletky po rozvinutí. Pokud zde nenajdete žádný vhodný typ, klikněte na roletku a vyberte "návrh vlastní typ". Navrhněte typ a editor Váš návrh zváží a je-li přijatelný, zařadí jej do roletky typů.
 3. Datum zadání je vyplněno automaticky programem (tj. den, kdy formulář vyplňujete).
 4. Zvolte datum, dokdy má být vaše nabídka vystavena na DNEP. Tento interval lze prodloužit podle zájmu uživatelů DNEP. Můžete se domluvit s editorem.
 5. Je-li vaše nabídka z oblasti průmyslových práv, vyznačte zde pomocí roletky (podání, zveřejnění, udělení) v jaké fázi je v době zadávání. Neopomeňte vložit číslo přihlášky (5.1) nebo číslo ochranného dokumentu (5.2).
 6. Vyberte hlavní obor z roletkového menu podle číselníku oborů CEP/RIV. Pomocí rubriky "+ přidat další obory" lze opět za pomoci roletky přidat další obory podle číselníku oborů CEP/RIV. Upřesnění oboru případně vložte do rubriky č. 11 "Poznámky".
 7. Pomocí roletkového menu vyberte jméno původce, popřípadě nositele nebo kontaktní osoby. Automaticky se vyplní i fakulta, číslo katedry, ústavu nebo oddělení, adresa pracoviště, telefon a email. Lze přidat manuálně další telefon, email nebo další spolupracovníky. U zadávání spolupracovníka uveďte i tituly a řaďte je v pořadí, ve kterém jdou před jménem a za jménem a tyto skupiny oddělte čárkou (např.: prof.Ing., CSc.)
 8. V popisu jde o stručný a výstižný popis předmětu nabídky.
 9. Uveďte pouze tři nejdůležitější publikace - viz doporučení v závorce.
 10. Uveďte maximálně dvě položky (citace, úspěšné realizace, ocenění na konferenci, výstavě apod.).
 11. Prostor pro všechna důležitá sdělení, na která nezbylo místo v předešlých rubrikách.
 12. Vložte adresu URL (www) týkající se daného záznamu, případně autora.
 13. Klíčová slova zadejte v češtině i v angličtině. Volte je tak, aby vystihovala podstatu vaší nabídky a zároveň umožňovala vaši nabídku vyhledávat. Oddělujte je navzájem čárkami. Doporučeno 3-8 slov o minimálně 3 znacích.
 14. Tuto rubriku vyplňuje ten, kdo nabídku podával, je-li jiný než autor (např. sekretářka katedry).
 15. Vyplňujte, je-li autor nabídky již zařazen do DNEP buď jako expert nebo jako osoba zodpovědná za zařízení. Pokud si nejste jisti, nevyplňujte.
 16. Chcete-li do nabídky přidat soubor nebo obrázek, použijte rubriku "Procházet" a přiložte soubor.
Závěrečné procedury při zadávání nabídky:
Vyhledávání nabídky
Doporučený postup psaní a úpravy textu v DNEP:
Nejprve napište Váš kompletní text. Teprve pak je vhodné používat funkce z "format text" a to následujícím způsobem: označíte napsaný text a klikne na funkci z "format text". Následně se do textu vepíší speciální znaky, které odpovídají Vámi zvolené úpravě.

Vytvoření jednoduchého seznamu
V DNEP lze vytvořit dva druhy odrážek, číslované a nečíslované. Nečíslovaný seznam zobrazí položky v řadě pod sebou uvozené odrážkou. Upravte text do sloupce, který má tvořit odrážky, označte jej a klikněte na příslušnou ikonu . Objeví se [list][/list] a před každou položkou seznamu se objeví značka [*].
V textu vkládaného popisu se objeví: V kontrolním výpisu se objeví:
[list]
[*]červená
[*]modrá
[*]žlutá
[/list]
 • červená
 • modrá
 • žlutá
Vytvoření číslovaného seznamu
Pro vytvoření číslovaného seznamu je postup analogický s předcházejícím případem. Upravte text do sloupce, který má tvořit odrážky, označte jej a klikněte na příslušnou ikonu . Objeví se [list=1][/list] (číslovaný seznam) a před každou položkou seznamu se objeví značka jako u nečíslovaného seznamu [*].
V textu vkládaného popisu objeví se V kontrolním výpisu se objeví:
[list=1]
[*]první možná odpověď
[*]druhá možná odpověď
[*]třetí možná odpověď
[/list]
 1. první možná odpověď
 2. druhá možná odpověď
 3. třetí možná odpověď
3. DATABÁZE EXPERTŮ
Zadávání experta:
Poznámka: Rubriky označené * je nutno vyplnit povinně. Číslování rubrik na formuláři se shoduje s číslováním následujících odstavců.
 1. Vlož experta pomocí roletkového menu, vyplní se automaticky titul, fakulta, katedra , adresa pracoviště, telefon, email. Pokud u experta chybí doplňující údaje, je nutno údaje doplnit ručně.
 2. V rubrice "Obor:" vyplňujete povinně obor experta. Zbylá nepovinná rubrika "Přidat další obor" případně poslouží pro vedlejší nebo doplňkové obory. V rubrice 6 "Poznámky:" můžete ke každému oboru vyznačit podobor nebo specializaci či zaměření.
 3. Datum zadání se vyplní automaticky (den, kdy formulář vyplňujete).
 4. "Platnost nabídky do" lze měnit pomocí Kalendáře
 5. Tato rubrika slouží jako prostor pro všechna důležitá sdělení, pro která specializované rubriky nestačí.
 6. Do Poznámek lze uvést další upřesňující údaje
 7. Klíčová slova volte tak, aby vystihovala podstatu vaší nabídky a zároveň umožňovala vaši nabídku vyhledávat. Oddělujte je navzájem čárkami.
 8. Adresu webových stránek uvádějte, obsahují-li doplňkové informace k vaší odborné činnosti.
 9. Jazyky vybírejte podle nabídky zaškrtnutím v příslušném políčku. Chybí-li tam jazyk, který chcete uvést, poznamenejte to do rubriky č.6 "Poznámky", aby editor mohl roletku tento jazyk doplnit.
 10. Proveďte výběr zaškrtnutím. Případný další typ znalectví poznamenejte opět do rubriky č.6 "Poznámky" pro informaci editora.
 11. Tuto rubriku vyplňuje ten, kdo nabídku podával, je-li jiný než autor (např. sekretářka katedry).
 12. Vyplňuje se, je-li navrhovaný expert již zařazen do registrace v databázi DNEP buď jako autor nabídky nebo jako osoba zodpovědná za přístroj nebo zařízení. Nejste-li si jisti, nevyplňujte.
Závěrečné procedury při zadávání experta - stejné jako u Nabídky
Vyhledávání experta - stejné jako u Nabídky
4. DATABÁZE PŘÍSTROJŮ
Zadávání zařízení:
Poznámka: Rubriky označené * je nutno vyplnit povinně. Číslování rubrik na formuláři se shoduje s číslováním následujících odstavců.
 1. V rubrikách 1A a 1B uveďte název zařízení, doporučujeme tu podobu, v jaké je uváděn na návodu od výrobce.
 2. Kategorii zařízení vyberte z roletky. Pokud je kategorie zadávaného přístroje odlišná od roletkové nabídky, uveďte ji do Poznámky (rubrika č.11), aby editor databáze mohl roletku rozšířit.
 3. Datum zadání se vyplní automaticky (den, kdy formulář vyplňujete).
 4. Datum zadání se vyplní automaticky (den, kdy formulář vyplňujete). "Platnost nabídky do" lze měnit pomocí Kalendáře
 5. V oblasti použití se opět řiďte nejlépe továrním návodem, nikoliv jen použitím na vašem pracovišti.
 6. Inventární číslo fakulty/části ČVUT.
 7. Štítkový údaj přístroje.
 8. Štítkový údaj přístroje.
 9. Pro vložení zodpovědné osoby použijte výběr pomocí roletky. Jméno zodpovědné osoby - uveďte nejlépe toho, kdo má zařízení ve svém inventárním seznamu a má o přístroji nejvíce informací a zkušeností z jeho provozu.
 10. Přístroj popište stručně, ale výstižně a přehledně. Opět nejlépe vezměte na pomoc tovární návod apod.
 11. Rubrika slouží jako prostor pro všechna důležitá sdělení, pro která specializované rubriky nestačí.
 12. Klíčová slova zadejte v češtině a angličtině. volte je tak, aby vystihovala podstatu vaší nabídky a zároveň umožňovala vaši nabídku vyhledávat. Oddělujte je navzájem čárkami.
 13. Je možné vložte adresu URL (www), týkající se daného zařízení.
 14. Tuto rubriku vyplňuje ten, kdo nabídku podával, je-li jiný než autor (např. sekretářka katedry).
Závěrečné procedury při zadávání přístroje - stejné jako u Nabídky
Vyhledávání zařízení - stejné jako u Nabídky
PROBLÉMY ? - KONTAKTY !
Máte-li nějaký problém při využívání programu DNEP (za předpokladu, že se řídíte instrukcemi Helpu) nebo vyskytnou-li se nečekané obtíže či poruchy, dejte nám vědět. Totéž platí, máte-li připomínky nebo podněty ke zlepšení programu. Pokusíme se ve spolupráci s Vámi problémy vyřešit. Dáváme přednost písemným sdělením (e-mail).

Ideovou a obsahovou stránku DNEP mají na starosti editorky komponenty DNEP:

doc. RNDr. K. Lejčková, CSc. tel. 224353463, lejckova@vc.cvut.cz .
Ing. Hana Dušková, tel.224355275, dusko@vc.cvut.cz
(Obě editorky: Odbor vědeckovýzkumné činnosti RČVUT)